top of page

23. Acer Nitro 5

ลูกค้าต้องการเปลี่ยน Battery และลง Windows ใหม่แบ่ง Drive ตามใจเจ้าของเครื่อง

ช่างได้เปลี่ยน Battery ใหม่ แบ่ง Drive ให้ใหม่ ลง Windows11 ใหม่

23. Acer Nitro 5
bottom of page