top of page

16. PC HP Pro 2000 MT

อาการเปิดติดแต่ไม่มีภาพ

ช่างได้ตรวจซ่อมและทำความสะอาดทุกชิ้น ทา Silicone CPU ใหม่เพื่อการระบายความร้อนที่ดี ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วคับ

16. PC HP Pro 2000 MT
bottom of page