top of page

15. คอมประกอบ PC

อาการเปิดติดแต่ไม่มีภาพ

ช่างได้ตรวจซ่อมและทำความสะอาดทุกชิ้น ทา Silicone CPU ใหม่เพื่อการระบายความร้อนที่ดี เปลี่ยน Power Supply ให้ใหม่ ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วคับ

15. คอมประกอบ PC
bottom of page