top of page

14. คอมประกอบ PC

อาการเปิดติดแต่ไม่มีภาพ

ช่างได้ตรวจซ่อมและทำความสะอาดทุกชิ้น ทา Silicone CPU ใหม่เพื่อการระบายความร้อนที่ดี ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วคับ

14. คอมประกอบ PC
bottom of page