top of page

28. MacBook Pro M2 A2338

อาการเปิดติดแต่จอเสียภาพเป็นเส้น

ช่างได้เปลี่ยนจอให้ใหม่เป็นจอแท้ยกหัว ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้ว

28. MacBook Pro M2 A2338
bottom of page