top of page

26. MacBook Air A1466

อาการเปิดไม่ติด และไม่ชาร์จแบตเตอรี่

ช่างได้ตรวจซ่อม LogicBoard ให้ใช้งานได้ปกติแล้ว

26. MacBook Air A1466
bottom of page