top of page

25. MacBook Air M1 A2337

อาการ พิมพ์รหัสผ่านถูกต้องแล้ว แต่ก็เข้าไม่ได้

ช่างได้ตรวจซ่อมให้ใช้งานได้ปกติแล้ว และลง OS Sonoma ใหม่ล่าสุดให้

25. MacBook Air M1 A2337
bottom of page