top of page

24. MacBook Pro A1502

เป็นลูกค้าเก่า อาการบางทีใช้ Keyboard ไม่ได้ บางทีใช้ TrackPad ไม่ได้ บางทีต่อ WIFI ไม่ได้

ช่างได้ตรวจซ่อมให้ใช้งานได้ปกติแล้ว

24. MacBook Pro A1502
bottom of page