top of page

21. MacBook Pro 16 นิ้ว A1398

อาการ เปิดไม่ติด ไม่ชาร์จแบตเตอรี่

ช่างได้ตรวจซ่อม Logic Board ให้ใช้งานได้ปกติแล้ว

21. MacBook Pro 16 นิ้ว A1398
bottom of page