top of page

5. Dell Vostro 5468

อาการ เชื่อมต่อ WIFI ไม่ได้ และเครื่องช้ามาก

ช่างได้ทำการตรวจซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว

5. Dell Vostro 5468
bottom of page