top of page

19. Dell Inspiron 15

อาการต่อ Internet ไม่ได้ ทั้งต่อจาก Wifi หรือต่อด้วยสาย Lan ก็ไม่ได้ และเครื่องช้ามากๆ

ช่างได้ตรวจซ่อมให้ใช้ได้ปกติแล้ว

19. Dell Inspiron 15
bottom of page