top of page

9. Acer Aspire C24-962

อาการไม่มีภาพ บางครั้งมีภาพ แต่เครื่องช้ามาก

ช่างได้ตรวจซ่อมให้ใช้งานได้ปกติแล้ว พร้อมทั้งลง Windows11 และโปรแกรมที่จำเป็น

9. Acer Aspire C24-962
bottom of page