top of page

8. คอมประกอบ PC Desk Top

อาการเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง เปิดติดแต่จอฟ้า

ช่างได้ตรวจซ่อมและลง Windows ใหม่ ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้ว

8. คอมประกอบ PC Desk Top
bottom of page