top of page

18. MacBook Pro A2338

อาการเปิดไม่ติด ไม่ชาร์จแบตเตอรี่

ช่างได้ตรวจซ่อม LogicBoard แก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ

18. MacBook Pro A2338
bottom of page