top of page

15. MacBook Pro A1502

1.Battery บวม
2.ลำโพงเสียงแตก
3.ไมโครโฟนไม่รับเสียง
4.สั่ง Adapter MacSafe2 60W ตัวใหม่

1.Battery บวม ช่างได้เปลี่ยน Battery ใหม่
2.ลำโพงเสียงแตก ช่างได้เปลี่ยนลำโพงใหม่ 1 คู่
3.ไมโครโฟนไม่รับเสียง ช่างได้เปลี่ยน ไมโครโฟนใหม่
4.สั่ง Adapter MacSafe2 60W ตัวใหม่
ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ดีแล้ว

15. MacBook Pro A1502
bottom of page